Obowiązek informacyjny (dok. 11.11)

Dokumentacja ochrony danych osobowych
AJG Securita Ochrona Sp. z o. o.
Nr dokumentu: 11.11.

Wzór treści obowiązku informacyjnego – strony www. kontakt
AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

„Jeśli wyślesz wiadomość na zamieszone na naszych stornach internetowych adresy e-mail, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku, adres: ul. Szymanowskiego 45, 80-280 Gdańsk.

Twoje dane osobowe zamieszczone w korespondencji niezwiązanej z zawartą z Tobą umową lub świadczonymi na Twoją rzecz usługami będziemy przetwarzali w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną korespondencję i załatwieniem sprawy, której dotyczą, na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w ten sposób dane możemy również przetwarzać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję i załatwienia sprawy lub do wycofania zgody, a po upływie tego okresu lub wycofaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym z Grupy AJG, tj. AJG Security Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy,  adres: ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz, AJG Security Investments z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz, AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp.
z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy,  adres: ul. Łużycka 32, 85-096 Bydgoszcz. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@ajg.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję i załatwienia sprawy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.”