Obowiązek informacyjny (dok. nr 11.12)

Dokumentacja ochrony danych osobowych
AJG Securita Ochrona Sp. z o. o.
Nr dokumentu: 11.12.

Wzór treści obowiązku informacyjnego – kandydat do pracy (strony www.)
AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

 

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szymanowskiego 45, 80-280 Gdańsk.

W ramach procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy oraz ustawy o ochronie osób i mienia. Jeśli podasz nam także inne dane, niewymagane przez nas, uznamy, że wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie. Taką zgodę również możesz wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane te nie będą przez nas uwzględniane w procesie rekrutacji.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali:

  • w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko, na które złożysz swoją aplikację;
  • w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi do pracy;
  • w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Zakres danych osobowych wynika z przepisów prawa pracy, tj. art. 22¹ Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dążenie do zawarcia umowy o pracę oraz wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b), c), art. 10 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 4 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz. W zakresie danych, które będą przetwarzane w oparciu o zgodę, do momentu jej wycofania. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres do 1 roku lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów lub wycofaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam w stosunku do nas.

W razie takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  Zgodnie z obowiązującym prawem do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty z Grupy AJG oraz nasi podwykonawcy, tj.: firmy świadczące dla nas usługi w zakresie obsługi informatycznej, hostingodawcy, firmy prawnicze, rekrutacyjne, firmy świadczące usługi prowadzenia kadr. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@ajg.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.”

Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne

„Osoby, które są zainteresowane, aby po zakończeniu rekrutacji ich dokumenty aplikacyjne pozostały w bazie AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Wyrażam zgodę dla AJG Securita Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szymanowskiego 45, 80-280 Gdańsk na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji do pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.”